Podmínky zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti SANEK Ponte, z. s., se sídlem Slezská 949/32, Praha 2, IČ: 01721275, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 25795 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje:

• jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo,

• a to za účelem

• zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Správce a třetích subjektů

• zasílání informací o akcích pořádaných Správcem a jeho aktivitách

• účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing)

a to nad rámec takových sdělení, které je Správce oprávněn zasílat na základě jiného právního titulu nežli souhlasu, a to na dobu 10 let.