Průzkum v NNO

Nechte se inspirovat výsledky průzkumu v NNO!

Dnešní doba je charakteristická stále intenzivnějším tlakem na rozvoj nevládních neziskových organizací (NNO). Nezávislý průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice realizujeme pod hlavičkou expertní skupiny SANEK každoročně od roku 2007. Cílem průzkumu je poukázat na problémy, se kterými se neziskové organizace aktuálně potýkají, a zjistit, jakým způsobem tyto problémy řeší. Výsledky jsou každoročně souhrnně okomentovány odborníky, kteří se v neziskovém sektoru pohybují více jak patnáct let. Díky téměř neměnnému znění otázek je možné výsledky jednotlivých let porovnávat, zároveň popsat vývoj a trendy hýbající neziskovým sektorem. Na základě výsledků průzkumu jsou formulována klíčová doporučení pro rozvoj v dané oblasti.

Pokud se chcete dozvědět více o vedení a řízení neziskových organizací, pokračujte na Konzultace a kurzy na míru.

Princip průzkumu v NNO

studiePrůzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací je tvořen dotazníkovou formou. Vedle filtračních otázek se setkáme také s otázkami hloubkového a postojového charakteru. Průzkum je rozdělen do čtyř hlavních oblastí na dlouhodobé plánování, Public Relations, financování organizace a vedení lidí. Získaná data jsou každoročně zpracována do grafické podoby s odbornými komentáři, každá oblast obsahuje doporučení nejen od našich interních zkušených pracovníků, ale také od externistů pohybující se v neziskové i akademické sféře.

Průzkum je praktickým zdrojem informací vyhledávaný

  • managementem neziskových organizací k rychlé orientaci v trendech vedení a řízení organizací;
  • řediteli a statutárními zástupci neziskových organizací pro inspiraci ke změnám;
  • akademickou sférou jako zdroj dat pro publikování článků v impaktovaných médiích;
  • pedagogy a studenty jako zdroj informací o neziskovém sektoru v ČR;
  • poradci, lektory a experty pro orientaci v reálném stavu managementu v neziskovém sektoru;
  • zástupci státní správy pro inspiraci při formulaci dotačních titulů, zaměřených na neziskový sektor.

Aktuální informace o právě vyhodnoceném průzkumu pro rok 2015

Ukázku aktuálních výsledků průzkumu si můžete pročíst ve zkrácené Zprávě vedení a řízení NNO v ČR 2015.

Odborná rozšiřující doporučení v oblasti vedení a řízení NNO pro rok 2015 jsou k pročtení v dokumentu Studie vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2015, která byla odeslána všem aktivním respondentům v měsíci září.

Za proces zpracování a finalizace bychom rádi poděkovali zejména Ing. Ditě Hommerové, Ph.D., MBA., zástupkyni Fakulty ekonomické Západočeské univerzity. Její nápady a odborné vstupy byly velmi obohacujícím zdrojem pro zpracování Zprávy vedení a řízení NNO v ČR a jednotlivých krajích za rok 2015. Dále bychom rádi poděkovali panu RNDr. Jaroslavu Potměšilovi, CSc., taktéž zástupce Fakulty ekonomické Západočeské univerzity, za vysoce odborné statistické zpracování výsledků průzkumu, které obsahuje návazná Studie vedení a řízení NNO v ČR 2015.

Zvažujeme kam namířit své síly?

Každá nezisková organizace, která dotazník vyplní, obdrží zpracované výsledky i se všemi doporučeními zdarma ve finální zprávě. Zapojte do průzkumu i vaši organizaci a nechte se inspirovat výsledky šetření!

Pro zařazení do databáze průzkumu či zodpovězení jakýkoliv otázek kontaktujte Lenku Stárkovou, tel: 724 347 641, lenka.starkova@sanek.cz.

Ukázka výstupu průzkumu