Moderní fundraising v sociálních službách

Akreditováno u MPSV

Obsah vzdělávacího kurzu

  • co je fundraising, jeho základní principy
  • legislativní rámec fundraisingu
  • role a osobnost fundraisera
  • analýza finančních zdrojů
  • granty a grantový proces
  • specifikace firemních a individuálních zdrojů
  • on-line fundraising
  • práce s dárci

Cílová skupina

  • vedoucí pracovníci (management NNO)
  • pracovníci odpovědní za získávání finančních prostředků

Přínos

Absolvent zná základní principy fundraisingu a chápe je v kontextu fungování organizace. Je schopen provést analýzu stavu fundraisingu ve vlastní organizaci, zná doporučenou strukturu fundraisingového plánu. Je schopen prakticky aplikovat zásady práce s individuálními a firemními dárci. Účastník chápe klíčové souvislosti a pravidla grantového řízení a zná principy vícezdrojového financování.

Forma

Dvoudenní vzdělávací seminář  (16 hodin) – maximální počet účastníků 10.