Management organizace

strategickyplanAktualizujte svůj strategický plán a najděte si svého průvodce, který Vás plánem bezpečně provede!

Pomůžeme Vám vytvořit nebo připomínkovat strategický plán Vaší organizace. Vycházíme z hodnot, poslání a vize organizace. Provedeme analýzu stávající situace, na jejím základě určíme silné a slabé stránky. Pak společně stanovíme dlouhodobé cíle (kam chce organizace směřovat) a společně vytyčíme dílčí kroky a úkoly směřující k dosažení těchto cílů. Důležitá je pro nás dlouhodobá užitečnost a udržitelnost organizace na trhu. Součástí tohoto procesu je i analýza rizik.

Neziskové organizace potřebují partnery pro realizaci záměrů, financování, sdílení zkušeností a další podporu. Kvalitní a dlouhodobý partnerský vztah se vytváří na základě sdílené vize, společných záměrů a plánů do budoucna. Cesta k partnerství tedy vede přes dlouhodobý plán. Tvořte budoucnost pomocí strategického plánování!

fungujiciorganizaceBuďte dobře fungující a rozvíjející se organizace!

Pomůžeme Vám analyzovat a nastavit řídící procesy v organizaci počínaje strategickým řízením přes interní komunikaci, PR a fundraising, poskytování služeb a provoz organizace až po práci s vlastními lidmi. Výsledkem je trvale udržitelná organizace stojící na pevných základech.

Fungování neziskových organizací v dnešní době vyžaduje nejen odbornost a empatii, ale i efektivitu a hladký chod. V řízení procesů a činností existují téměř ve všech případech rezervy, jejichž odstraněním se výkon organizace citelně zvýší.

Evaluujte a získejte správné interpretace výsledků Vaší práce pro sebe, své klienty a podporovatele!

Naučíme vás používat evaluaci jako praktický systém zpětné vazby ke strategickému či operativnímu směrování činnosti celé organizace. Evaluace je věcí kvalitního managementu organizace. Není to žádná věda, jde o běžný nástroj, je jen třeba jej ovládat a správně aplikovat ve všech fázích.

Při zavedení evaluace do života organizace získáte přehled o tom, zda se pouštíte do dobře rozmyšlených věcí a zda naplňujete poslání vaší organizace a přispíváte tak ke kultivaci zdravé a trvale udržitelné občanské společnosti.