Audit AGE MANAGEMENTU, aktivní práce s věkovou rozmanitostí lidí v organizaci

V zájmu zachování udržitelnosti a stálé užitečnosti musí organizace reagovat na měnící se trh práce a rozvoj technologií, tj. vypořádat se se změnou demografie ve firmě, fluktuací, se změnami ve struktuře znalostí, schopností a zkušeností lidí.

Age management je nástrojem, jak věkovou rozmanitost na pracovišti podpořit a řídit. Představuje řízení pracovní schopnosti zaměstnanců a úspěchu organizace. Jde o každodenní řízení organizace práce se zřetelem k životnímu cyklu lidí v organizaci.

Výchozím bodem je Audit AGE MANAGEMENTU, který mapuje tyto klíčové oblasti:

 • Složení organizace z hlediska age managementu
 • Současná firemní kultura společnosti z pohledu age managementu
 • Připravenost organizace na zavádění age managementu a související systémové práce s lidskými zdroji
 • Hlavní problémy a potřeby v oblasti age managementu
 • Doporučení a cíle, kterých chce organizace dosáhnout
 • Implementace konkrétních opatření

Metodika je založena na kvalitativní analýze jednotlivých parametrů age managementu, formulaci doporučení pro změny a případně i realizace těchto změn.

Výchozím bodem je proto příprava podkladů, následuje společně provedená analýza, dále naši experti vyhodnocují situaci a formulují doporučení. Projekt může pokračovat i zavedením doporučení do praxe.

Výstupy Auditu AGE MANAGEMENTU

 • auditní zpráva, doplněná o pasáž hodnocení ze strany nezávislého auditora
 • výčet konkrétních doporučení pro zavedení či úpravu age managementu v organizaci

Typickými opatřeními age managementu v organizacích jsou pak například:

 • plánování struktury s ohledem na věkovou diverzitu
 • zvláštní formy přijímacího řízení pro různé věkové skupiny,
 • přizpůsobení pracovního programu
 • osobního a kariérní rozvoj / kvalifikační růst v každém věku
 • tvorba nástrojů podporujících mezigenerační učení